Sote-osaaja

Mikä motivoi?

Lähden aluevaaleihin mukaan vahvasta halusta vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämiseen entistä paremmaksi. Mielestäni aluehallintomalli tarjoaa mahdollisuuden turvata tasalaatuiset ja yhtäläiset palvelut kaikissa kunnissa, mikä lisää kansalaisten yhdenvertaisuutta. Aluehallintomuutoksessa onnistuminen vaikuttaa suoraan maakunnan asukkaiden hyvinvointiin, mikä tekee työstä erittäin merkityksellisen. Kuntapäättäjillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa palveluverkkoon ja palveluiden järjestämistapaan.Mistä kannan erityistä huolta?

Ihmisten hyvinvointi turvataan sillä, että palvelut toimivat ja apua saa ajoissa. On tärkeä rakentaa palveluverkko niin, että jokaisessa kunnassa on sosiaali- ja terveysasema, isoissa kunnissa mahdollisesti useampi. Digitalisaatio tukee monien palveluiden tuottamista, mutta ei voi olla ainoa keino hoitaa asioita. Painopiste tulee olla varhaisessa avun saamisessa ja neuvonnassa niin sosiaali- ja terveystoimessa kuin palo- ja pelastustoimessa. Keskiössä tulee olla kuntalainen, joka tarvitsee apua. Palveluprosessin pitää toimia alusta loppuun.


Henkilöstön riittävyys on myös yksi tärkeimpiä asioita. Nykyinen koronatilanne on nostanut korostetusti esille sen, kuinka tärkeässä roolissa on osaava henkilöstö ja sen jaksaminen. Jatkuvan paineen alla työskentely on haastavaa, sillä asiakkaita ja potilaita on enemmän kuin mihin
tilat ja resurssit on mitoitettu. Alalta poistuu jatkuvasti henkilöstöä myös eläkkeelle ja uusia on vaikea saada tilalle. Osa työntekijöistä saattaa vaihtaa alaa uupumisen tai alhaisen palkkatason takia. Henkilöstön kannustavaan palkkaukseen, koulutuspaikkojen määrään ja työhyvinvointiin tuleekin kiinnittää huomiota.


Julkinen terveydenhuolto – ja sosiaalitoimi muodostavat peruspalveluiden kivijalan. Tätä täydentämään tarvitaan kuitenkin yksityisiä toimijoita ja kolmatta sektoria. Julkisella palvelun tuottajalla tulee olla kokonaisvastuu palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä tutkimustoimintaa unohtamatta. Palveluiden tuottaminen onnistuu parhaiten hyvällä yhteistyöllä, jossa arvostetaan erilaista osaamista. Yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt ovat usein ketteriä reagoimaan palvelutarpeiden muuttuessa ja kykenevät joustavasti ottamaan uusia toimintatapoja käyttöön. Kolmas sektori tarvitsee kuitenkin toimiakseen avustuksia ja tiloja. Myös palo- ja pelastustoimen tukena tarvitaan sopimuspalokuntia, jotka tuovat tärkeitä lisäresursseja palo- ja pelastustehtäviin, siellä missä ei ole paloasemia.


Mitkä vahvuudet luottamustehtävään? Itselläni on pitkä kokemus sekä kuntapäättäjänä että terveydenhuollon ammattilaisena ja asiakkaana, minkä tuomaa tietoa pystyn hyödyntämään päätöksenteossa. Pidän vahvuutenani sitä, että tunnen sosiaali- ja terveydenhuollon verkoston ja palveluprosessit sekä kokonaisuutta ohjaavat lait ja normit. Olen ollut myös mukana järjestötyössä, mikä vahvistaa näkemystä kolmannen sektorin merkityksestä osana yhteiskunnan turvallisuutta.