Tehdään yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointialueesta mallimaakunta

Kattava palveluverkosto

Jokaisessa kunnassa tulee olla saatavilla keskeiset peruspalvelut omassa sote-keskuksessa. Lähellä olevat peruspalvelut luovat edellytykset turvalliselle elämälle. Nopea hoitoon pääsy tai kuntalaisten asioiden hoito edellyttää selkeää työnjakoa ja laaja-alaista yhteistyötä, jossa mukana ovat myös yksityiset toimijat ja järjestöt.

Tällä hetkellä tarvitaan erityisesti panostusta mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Etenkin mielenterveyspalvelut tulisi saada entistä lähempää matalankynnyksen periaatteella.

Uusia palvelumuotoja tulee kehittää myös ikäihmisten hoitoon ja kuntoutukseen.

Painopiste tulee saada sairaanhoidosta terveydenhoitoon.
Riittävät henkilöresurssit

Laadukkaat palvelut tehdään osaavalla henkilöstöllä. Tämä vaatii taloudellisia resursseja, hyvää henkilöstöjohtamista ja työhyvinvoinnista huolehtimista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä palo- ja pelastustoimessa digitalisaatio ei korvaa ammattitaitoista henkilökuntaa, vaikka onkin tärkeä osa palvelukokonaisuutta.

Päijät-Hämeessä tilanne vaatii nopeita toimenpiteitä henkilöstöresurssien turvaamiseksi. Tulevaisuus turvataan kannustavalla palkkauksella, alueellisia koulutuspaikkoja lisäämällä ja henkilöstön koulutusmahdollisuuksista huolehtimalla. Henkilöstön tueksi tarvitaan myös riittävästi lähiesimiehiä.

Toimivat palveluprosessit

Palveluprosessit pitää toimia sujuvasti, niin että kuntalainen tulee autetuksi mieluiten yhden luukun periaatteella. Jos on tarvetta erityispalveluihin tai asiantuntija-arvioon, niin järjestelmä toimii joustavasti eri ammattialojen välillä. Päijät-Hämeessä on tehty paljon hyvää kehittämistyötä palveluprosessien osalta, mitä ei saa uudistuksessa hukata.

Yksi tärkeimmistä rakennushankkeista on myös keskussairaalaan uudisrakentaminen, jolla turvataan terveelliset ja toiminnallisesti järkevät tilat. Toimintojen kehittämisessä tukipalveluiden ja digitalisaation tulee tukea ammattilaisten työtä.

Lähitulevaisuudessa keskiöön nousee hoitojonojen purku. Lisäksi palveluiden kehittämisessä asiakaspalautteilla ja henkilöstön osallisuudella on tärkeä rooli.